Výrobní proces

Výrobní proces

Souhrn činností, jejichž výstupem je hotový výrobek (= prošel všemi fázemi výrobního procesu a výstupní kontrolou).

Zahrnuje:
a) základní proces (výroba) – spolupůsobení výrobních činitelů, je to přeměna materiálu na výrobek
b) pomocný proces – umožňuje průběh výroby (údržba, výroba vlastní elektrické energie, čistička odpadních vod)
c) obslužný proces – doprovází základní proces (skladování, doprava, kontrola)
pracovní tým.jpg
Vedlejší produkty: vznikají při výrobě, dají se ocenit a prodat, např. koksárenský plyn v hutích

Typy výroby

a) kusová– výroba širokého sortimentu, velké množství druhů výrobků v malém množství od každého druhu (zakázková výroba, na objednávku), je nepravidelná a vyžaduje důkladnou přípravu, vysoké náklady (výše nákladů souvisí s nízkou nebo nulovou opakovaností výroby), pracovníci musejí mít vysokou kvalifikaci, zařízení jsou víceúčelová
b) sériová– menší počet druhů ve větším množství od každého druhu, výroba opakovaná, zařízení víceúčelová, výrobní linky, např. výroba automobilů, kosmetika, pracovníci mají různou kvalifikaci
c) hromadná – úzký sortiment, malý počet druhů ve velkém množství od každého druhu, vysoká opakovatelnost, pracovníci mohou mít nízkou kvalifikaci, mechanická/monotónní práce, pásová výroba, vysoký stupeň dělby práce (= rozdělení výrobního procesu na jednotlivé operace nebo úkony, znakem je specializace a kooperace) nízké náklady, vysoká produktivita práce (= ukazatel efektivnosti, účinnosti lidské práce)
¦ faktory ovlivňující produktivitu práce:
– technický rozvoj (technika i technologie)
– kvalifikace pracovníků
– organizace dělby práce
dva lidé u stolu.jpg

Výrobní program

= přehled všech výrobků, které podnik v daném období vyrábí včetně technických parametrů, např. všechny druhy piv v jednom pivovaru
– mění se podle požadavků trhu, podle ekonomických výsledků nebo nových technických poznatků

Inovace

= pozitivní kvalitativní změna, zdokonalení výrobku nebo technologie, vývoj nového výrobku nebo postupu (inovace nejvyššího stupně)

Etapy výrobního procesu

rozdělení z časového hlediska
a. předvýrobní – příprava výroby (technická dokumentace, zásobování)
b. výrobní – přeměna materiálu na hotový výrobek včetně montáže, výstupní kontrola
c. povýrobní – skladování, balení (označení etiketou), expedice (naložení na dopravní prostředek), vlastní prodej, vyřizování reklamací

Rozdělení výrobního procesu

podle účasti pracovní síly:
a. pracovní – pracovník působí na materiál pomocí stroje nebo nářadí, nejvyšší podíl pracovní síly
b. automatický – pracovník výrobní proces připravuje, usměrňuje a kontroluje, minimální podíl lidské práce, např. obsluha výrobní linky
c. přírodní – člověk se ho neúčastní
1. biologický – zrání ovoce, kynutí těsta
2. chemický – oxidace
3. fyzikální – mražení, pečení